Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. świadczenia za zakwaterowanie (40zł)

Informujemy, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obejmujące okres w którym zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy do dnia 25 czerwca 2022 r. składa się w terminie do 31 lipca 2022 r. (wskazane wnioski dotyczą obywateli Ukrainy, którym kończy się 120 dzień pobytu na terytorium Polski do dnia 25.06.2022 r.).  

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu zaznaczonego w załączniku do wniosku. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Informujemy, że gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku kiedy obywatel Ukrainy:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); (świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde dziecko tych osób)

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (wymagane tłumaczenie na język polski). Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde dziecko tych osób.

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę). Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde dziecko.

6) jest małoletnim (za małoletniego uważa się obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wersja XML