Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Awans zawodowy

Procedura stosowana w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Wymagana dokumentacja.

 1. Wniosek

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania tego stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 1. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.               

Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w godzinach pracy urzędu.

Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

 

 

DOCXwniosek o podjęcie podstępowania egzaminacyjnego.docx (17,85KB)

Wersja XML