Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY!

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU

URZĘDU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadzam od dnia 25 stycznia 2022r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Łęka Opatowska w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd Gminy prowadzi bezpośrednią obsługę klientów tylko w sprawach pilnych i niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, na zasadach określonych poniżej.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia na stanowisku do tego przeznaczonym – w czasowo utworzonym punkcie podawczym znajdującym się na piętrze przy wejściu do Urzędu Gminy Łęka Opatowska. W punkcie podawczym może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w bezpiecznej odległości.
 3. Zaleca się załatwianie spraw w Urzędzie Gminy drogą e-mailową lub telefonicznie.
 4. Wszelkie wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP (elektroniczna skrzynka podawcza: /76fnoni63f/skrytka lub na adres mailowy: z podpisem kwalifikowanym) albo listownie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.
 5. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.leka-opatowska.pl , a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO REFERATÓW URZĘDU GMINY

 1. Sekretariat/Referat Organizacyjny - 62 78 14 520 lub 62 78 14 523 (Sekretarz Gminy)
 2. Referat Finansowy - 62 78 14 530 lub 62 78 14 528 (Skarbnik Gminy)
 3. Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - 62 78 14 532 lub 62 78 14 531 (kierownik)
 4. Referat Zamówień Publicznych, Zarządzania Projektami i Promocji Gminy - 62 78 14 536
 5. Urząd Stanu Cywilnego/Referat Spraw Obywatelskich - 62 78 14 533 lub 62 78 14 534 

W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

                                                                                                                            /-/ Adam Kopis 

Łęka Opatowska, dnia 25 stycznia 2022r.   

Wersja XML