Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Łęka Opatowska, dnia 14.12.2021r.

GOPS.26.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

DLA UCZESTNIKÓW CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNEGO

W OPATOWIE

W OKRESIE 03.01.2022 R. DO 31.03.2021R

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie gotowych gorących posiłków (dwudaniowych obiadów) dla dorosłych uczestników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie.

Termin wykonania: 03.01.2022r. – 31.03.2022r. –siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, z włączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 13.00 – 13.30.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie i dostawa:

- 15 sztuk  dwudaniowych obiadów dziennie – realizacja zamówienia przez pięć dni w tygodniu (pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem przerw świątecznych i urlopowych, jak również innych dni wolnych od zajęć wskazanych przez Zamawiającego;

- 6 sztuk dwudaniowych obiadów dziennie – realizacja zamówienia przez siedem dni w tygodniu (siedem dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli), łącznie ze świętami;

Maksymalna ilość posiłków może wynieść więc 21 sztuk (w dni robocze) lub 6 sztuk (w weekendy i święta). Ilość ta została określona szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. O liczbie posiłków Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego telefonicznie w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

Posiłki Wykonawca dostarczy do siedziby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie ul. Kępińska 8a, w opakowaniu termoizolacyjnym, gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.

Godzina dostarczenia posiłków: od 13.00 do godz. 13.30.

Posiłki powinny być dostarczone w opakowaniach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Warunki, dotyczące jakości przygotowywanych posiłków:

Posiłki obejmują każdego dnia pierwsze danie (zupa) oraz drugie danie.

- pierwsze danie - zupa z wkładką mięsną (mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe – 80 g, produkty zbożowe lub ziemniaki i porcja warzyw – gramatura dostosowana do rodzaju zupy)

- drugie danie – składa się z ziemniaków lub zamiennie: kaszy, ryżu, klusek, makaronu oraz mięsa lub ryby i dodatków – surówki bądź warzywa gotowane albo dania jarskiego np. naleśniki z dodatkami, pierogi, kluski z sosem itd.

Dwa razy w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania bezmięsne.

Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 10 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.

Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

Gramatura posiłku po obróbce termicznej:

- ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron nie mniej niż 200g,

- mięso, ryba nie mniej niż 120g,

- surówka, warzywa, sałatki nie mniej niż 150g,

- naleśniki, pierogi, kluski nie mniej niż 400g,

- zupa nie mniej niż 500ml.

W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego
sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek pokarmowych dla potrzeb
badań żywności ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt z terenu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie wszelkie odpady pokonsumpcyjne.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb domowników, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegetariańskiej, cukrzycowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty
związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do Zamawiającego, w tym także
koszty transportu oraz opakowań.

Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze złożoną ofertą).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 22.12.2021 r. do godz. 1000

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być złożona pocztą, kurierem lub osobiście na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Opatowie w okresie 03.01.2022 r. do 31.03.2021r.”

FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej na Załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz z zachowaniem wyznaczonego terminu.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie od 03.01.2022r. – 31.03.2022r. –siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, z włączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 13.00 – 13.30.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania na dany dzień będzie
dokonywane telefonicznie w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.
2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku
z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciem pokarmowym.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi.

5. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli dotyczącej realizacji zamówienia. Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie dostarczanych posiłków sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.

6. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu przygotowany jadłospis z gramaturą
dań, opisem składników i wyszczególnieniem alergenów, do każdego piątku poprzedzającego rozpoczynający się tydzień, do godziny 13.30.

7. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych.

8.Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość przygotowanych w danym miesiącu
posiłków (ilość będzie każdego dnia sprawdzana przy ich dostawie) pomnożoną przez cenę jednego gorącego posiłku wynikającą z przedłożonej oferty. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości dostarczonych gorących posiłków razy cenę jednostkową za gorący posiłek

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) przedstawią kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP

c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i personelem zdolnym do wykonania zamówienia (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I WYBÓR OFERTY:

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena brutto 1 posiłku - 100 %

Cena obliczana będzie wg wzoru:

 

             Najniższa cena oferowana brutto za jeden posiłek

 Cena = ---------------------------------------------------   x 100%

             Cena badanej oferty brutto za 1 posiłek

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.

6. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy
    i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.

7. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty     decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z wykonawcami. 

8. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania na stronie internetowej: gops.leka-opatowska.pL

9. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielenia przez jednostki organizacyjne Gminy Łęka Opatowska zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130000,00 złotych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 2020r.

Klauzula informacyjna z art. 13. RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: GOPS w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@myiod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez zamawiającego GOPS w Łęce Opatowskiej w 2022 r., prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
 4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 1. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Posiada Pan/Pani:

Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Lucyna Kasprzak – tel. 627814537

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna

 

 

/-/ Kierownik GOPS

Lucyna Kasprzak

 

Załączniki do ogłoszenia:

PDFZał. 1 Formularz ofertowy.pdf (45,83KB)
PDFZał. 2 Projekt umowy.pdf (92,93KB)
PDFZapytanie ofertowe - skan.pdf (2,11MB)
PDFZapytanie ofertowe PDF.pdf (91,23KB)
 

Wersja XML