Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W dniu 4 października przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłoszony został nabór wniosków o wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu oraz dwuletni dostęp do Internetu. Na każdy zestaw – komputerowy lub zestaw komputerowy wraz z Internetem przeznaczone może być maksymalnie do 3,5 tys. złotych, na tablet lub tablet z Internetem maksymalnie 1,5 tys. złotych. Gmina Łęka Opatowska planuje ubiegać się o przyznanie w/w. grantu w związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej do dnia 29 października 2021r.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

- zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

- być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

- nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu.

Spełnienie powyższych wymogów potwierdza się oświadczeniem załączonym poniżej.

DOCkwestionariusz.doc
DOCZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego-2.doc
DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)-2.doc
 

Wersja XML