Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje podstawowe

Pomoc spo?eczna jest instytucj? polityki spo?ecznej pa?stwa, maj?c? na celu umo?liwienie osobom i rodzinom przezwyci??anie trudnych sytuacji ?yciowych, kt�rych nie s? one w stanie pokona?, wykorzystuj?c w?asne uprawnienia, zasoby i mo?liwo?ci. Pomoc spo?eczn? organizuj? organy administracji rz?dowej i samorz?dowej, wsp�?pracuj?c w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo?ecznymi i pozarz?dowymi, Ko?cio?em Katolickim, innymi ko?cio?ami, zwi?zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc spo?eczna polega w szczeg�lno?ci na:

Pomocy spo?ecznej osobom i rodzinom udziela si? w szczeg�lno?ci z powodu :

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej przys?uguje:

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych przys?uguje przy jednoczesnym wyst?pieniu co najmniej jednego z powod�w wymienionych powy?ej lub innych okoliczno?ci uzasadniaj?cych udzielenie pomocy spo?ecznej.
Doch�d z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 z?.


Za doch�d uwa?a si? sum? miesi?cznych przychod�w z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w kt�rym wniosek zosta? z?o?ony, bez wzgl?du na tytu? i ?r�d?o ich uzyskania, je?eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon? o:

Do dochodu ustalonego zgodnie z powy?szym zapisem nie wlicza si? jednorazowego pieni??nego ?wiadczenia socjalnego, warto?ci ?wiadcze? w naturze, ?wiadczenia przys?uguj?cego osobie bezrobotnej na podstawie przepis�w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu?u wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych oraz zapomogi pieni??nej, o kt�rej mowa w przepisach o zapomodze pieni??nej dla niekt�rych emeryt�w, rencist�w i os�b pobieraj?cych ?wiadczenie przedemerytalne albo zasi?ek przedemerytalny w 2007 r.


W szczeg�lnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczaj?cych kryterium dochodowe mo?e by? przyznany:

Mo?na m.in. przyzna? zasi?ek celowy osobie albo rodzinie kt�re ponios?y straty w wyniku zdarzenia losowego, a tak?e osobie albo rodzinie kt�re ponios?y straty w wyniku kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej. Zasi?ek celowy, o kt�rym mowa powy?ej mo?e by? przyznany niezale?nie od dochodu i mo?e nie podlega? zwrotowi.


?wiadczeniami z pomocy spo?ecznej s?:

1) ?wiadczenia pieni??ne:


2) ?wiadczenia niepieni??ne:


G?�wne cele pomocy spo?ecznej:

Wersja XML