Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127 ze zm.) dodatek elektryczny przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa będzie energia elektryczna. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

1. gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;

2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692);

3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

4. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 r. przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. 

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. Z uwagi na fakt, że dodatek ten powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu
z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (załączniki wymienione są na dole strony),

- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w  2021 r. przekraczające 5 MWh,

- w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty/oświadczenia 

 

Termin załatwienia sprawy:

Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., przy czym wypłata dodatków została przewidziana najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Wnioski można składać:
-papierowo w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska przy ul. Akacjowej 4 w Łęce Opatowskiej w godzinach: 7:30-15:30;

-elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy pod adresem: /76fnoni63f/skrytka;

-elektronicznie poprzez skrzynkę pocztową e-mail o adresie:

Po uprzednim opatrzeniu wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki:

PDFWniosek o wypłatę dodadku elektrycznego.pdf (235,71KB)

DOCXWniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.docx (37,26KB)

Wersja XML