Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 06 października 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łeka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023"

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”

Na podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327/ oraz Uchwały nr VI/28/11 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji" Wójt Gminy Łęka Opatowska zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy do konsultacji projektu: „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”

 

Cel konsultacji: wymiana poglądów i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a jednostką samorządu terytorialnego prowadzące do zaopiniowania i naniesienie ewentualnych uwag dotyczących „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023”

Przedmiot konsultacji: projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Gminy  Łęka Opartowska: www.leka-opatowska.pl, na stronie BIP: www.lekaopatowska.bip.net.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Łęka Opatowska.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Konsultacje będą trwały od dnia: 17.10.2022 r. do dnia 25.10.2022 r.

Forma konsultacji: Konsultacje będą prowadzone w formie:

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Łęka Opatowska

Uwagi i opinie złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

 

    Wójt Gminy
/-/ Adam Kopis

PDFOgłoszenie skan.pdf (72,89KB)

DOCFormularz konsultacji.doc (39,00KB)

PDFProjekt Roczny Program.pdf (237,71KB)PDFOGŁOSZENIE.pdf (149,40KB)

 

 

Wersja XML